MININA DESIGN


Gilyarovskogo
Penthouse, 2016

Interior Design: Tatiana Minina, Oksana Yuryeva
Photography: Sergey Ananyev
Gilyarovskogo
Apartment, 2016
__________

Interior Design: Tatiana Minina, Oksana Yuryeva
Photography: Sergey Ananyev
Interiors Designed
For The Life You Love